+48 601 686 756
dianola@tlen.pl

Regulaminy

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „DIANOLA”

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka, Regulaminu Basenu i Regulaminu Palcu Zabaw oraz zobowiązuje się do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.
2. Regulaminy obowiązują wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola” położonego przy ulicy Plażowej nr 2 w Darłowie (dzielnica Darłówko Zachodnie).
3. Regulaminy są dostępne do wglądu w Recepcji, na tablicy informacyjnej w budynku głównym, przy placu zabaw oraz w wiacie wypoczynkowej przy basenie, a także na stronie internetowej Ośrodka.

§ 2. DOBA HOTELOWA
1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15-tej w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11-tej w dniu wyjazdu.
2. Dla komfortu wypoczywających w Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano, za wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
3. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK
1. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
2.Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b. zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
2. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie przedpłatą, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowanie różnicy pomiędzy przedpłatą, a całkowitymi kosztami pobytu w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
3. Gość nie może przekazywać pokoju/pokoi osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
4. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie zameldowani goście Ośrodka. Obowiązuje zakaz odwiedzin.
5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownikach Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
6. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy Miasto Darłowo. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu (wg cennika na rok bieżący).
7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata na warunkach ustalonych w momencie dokonywania rezerwacji. Brak przedpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji.
8. W przypadku odwołania pobytu przez Gościa, Ośrodek nie zwraca wpłaconej przedpłaty.
9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

§ 4. USŁUGI
1. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju, gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy.
2. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania.
3. Pokoje są sprzątane w trakcie pobytu tylko i wyłącznie na życzenie Gości (przy czym nie częściej niż jeden raz na tydzień) ani nie posiadają ręczników na wyposażeniu.
4. Parkowanie na terenie Ośrodka jest nieodpłatne. Parking jest niestrzeżony, a Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Gość może zaparkować swój samochód wyłącznie na wyznaczonym miejscu (do jednego pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych nie ma możliwości pozostawienia samochodu po godz. 11-tej w dniu wyjazdu.
5. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 11-tej (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie oznacza możliwości przedłużenia pobytu.
6. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi Ośrodka.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych.
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy.
4. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
6. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
7. W Ośrodku zabronione jest:
a. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
b. zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka w sposób zakłócający spokojny pobyt innych Gości,
c. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
d. korzystanie z grilla poza wyznaczonym miejscem,
e. parkowania samochodów w innych niż wyznaczonych miejscach,
f. korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
g. dokonywanie jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
8. Ze względów bezpieczeństwa w Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz:
- ładowania hulajnóg elektrycznych oraz innych sprzętów posiadających wewnętrzny akumulator w obrębie budynku oraz w częściach wspólnych, a także w pobliżu elewacji budynków,
- jeżdżenia hulajnogami, deskorolkami, rowerami, na rolkach czy też wrotkach, po terenie Ośrodka (z tego typu sprzętu można korzystać poza terenem Ośrodka na specjalnie do tego wyznaczonych trasach),
- wjeżdżania gokartami lub quadami na teren ośrodka.
8. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
9. Na terenie całego obiektu (poza specjalnie do tego wyznaczonymi strefami) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
10. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA
1. Gość zobowiązany jest zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu ośrodkowym czy poza terenem Ośrodka.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju
5 .Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Ze względów sanitarnych Ośrodek nie przechowuje przedmiotów osobistych ani artykułów spożywczych pozostawionych w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa.
2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dana rzecz nie została jeszcze zutylizowana, Ośrodek może po uprzednim otrzymaniu od Gościa odpowiedniej dyspozycji, odesłać pozostawione rzeczy na wskazany przez Gościa adres, tylko i wyłącznie na jego koszt.

§ 8. REKLAMACJE
1.Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Wypoczynkowy „Dianola” położony przy ulicy Plażowej nr 2 w Darłowie (dzielnica Darłówko Zachodnie) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
2. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez kierownictwo ośrodka i obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.

 

REGULAMIN – BASEN ZEWNĘTRZNY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „DIANOLA”

1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich użytkowników basenu znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola” przy ul. Plażowej nr 2 w Darłowie (dzielnica Darłówko Zachodnie), mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z obiektu. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na basenie zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
2. Z basenu mogą korzystać wyłącznie goście Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola”. W niecce basenowej może przebywać jednocześnie maksymalnie 12 osób.
3. Basen jest czynny w godzinach od 10.00 do 20.00.
4. Do basenu wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z basenu ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność.
5.1. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem.
2. Do basenu wchodzimy i wychodzimy wyłącznie po schodkach.
3. Zabrania się zsuwania i pociągania do góry na opasce basenu, gdyż może to spowodować bezpowrotne zniszczenie folii wyściełającej nieckę basenową. Zniszczenie folii wyściełającej nieckę basenową powoduje sankcje finansowe w wysokości 50.000 zł.
6. Na terenie basenu obowiązuje bezwzględny zakaz biegania po chodnikach wokół niecki basenowej, skoków do wody, wieszania się (huśtania) na schodkach (drabince) lub innych wystających elementach, wpychania lub wrzucania innych osób do basenu, zanurzania pod wodę innych użytkowników basenu, wnoszenia i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp.) lub przedmiotów w inny sposób niebezpiecznych.
7. Na terenie basenu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy, a także bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe, używania instrumentów muzycznych i sprzętu grającego oraz innych przedmiotów powodujących powstawanie hałasu.
8. Na terenie basenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wnoszenia, posiadania, spożywania lub udostępniania alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba korzystająca z obiektu znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu / środków odurzających lub której zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia, obsługa Ośrodka może nakazać takiej osobie opuszczenie terenu basenu.
9. Zaleca się stosowanie strojów kąpielowych, które nie posiadają zamków błyskawicznych lub innych metalowych lub plastikowych elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego lub innych użytkowników obiektu lub mogłyby być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu.
10. W przypadku złej pogody, wyładowań atmosferycznych i burzy osoby korzystające z basenu mają obowiązek opuścić nieckę basenu.
11. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką dzieci lub osoby oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
12. Korzystający z basenu ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę na osobie i mieniu powstałą na skutek jego zawinionego działania lub zaniechania, polegającego na nieodpowiednim korzystaniu z basenu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też na nieodpowiednim zachowaniu podczas użytkowania urządzeń w basenie i na terenie obiektu.
13. Zanieczyszczenie basenu powoduje sankcje finansowe w wysokości 20.000 zł.
14. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie basenu kierownictwo i personel Ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze.
15. Wypadki i szkody, wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości powstałe na terenie basenu należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu lub personelowi Ośrodka.
16. Kierownictwo i personel Ośrodka nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN – PLAC ZABAW Z TRAMPOLINAMI
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „DIANOLA”

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich użytkowników placu zabaw znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola” przy ul. Plażowej nr 2 w Darłowie (dzielnica Darłówko Zachodnie), mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z obiektu. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na placu zabaw zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.

§ 1. Zasady korzystania z placu zabaw

1. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie goście Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola”.

2. Plac zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8 - do zmierzchu.

3. Plac zabaw jest terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci. Starajmy się więc, by zabawa ta nie była zakłócana wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach.

4. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola” oraz mieniu innych obecnych tam osób.

6. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia osób lub/i mienia przez dzieci. Należy natychmiast zgłaszać do administracji Ośrodka zauważone usterki, uszkodzenia itp.

7. Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw alkoholu i innych środków odurzających oraz ich spożywania. Na terenie placu zabaw obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu.

8. Osoby przebywające na placu zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych przebywających tam osób.

9. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci (przy zastosowaniu się do zaleceń osoby dorosłej). Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka

10. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz:
- dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,
- gier zespołowych, jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach i wrotkach w pobliżu urządzeń zabawowo-rekreacyjnych,
- wprowadzania zwierząt,
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia roślinności, drzew, krzewów i kwiatów,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- palenia ognisk, używania otwartego ognia oraz materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.

11. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
- wchodzenie na dachy domków oraz na główne elementy konstrukcji obiektów;
- siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
- huśtanie się na stojąco;
- skręcanie huśtawek;
- zjeżdżania głową w dół, skakania na zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej,

12. O wszystkich zagrożeniach należy informować kierownictwo lub personel Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola”.

§ 2. Zasady korzystania z trampolin

1. Z trampolin mogą korzystać osoby w wieku powyżej 3 lat i wadze nie przekraczającej 80 kg.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.
3. Trampoliny są bardzo elastyczne, dlatego przed skorzystaniem radzimy wykonać kilka skoków zapoznawczych z zasadą działania urządzenia.
4. Korzystanie z urządzenia jest polecane tylko osobom cieszącym się dobrym stanem zdrowia. Nie wolno korzystać z urządzenia osobom łatwo łamiącym sobie kości, mającym słabe krążenie krwi i mającym kłopoty z błędnikiem.
5. Nie wolno trzymać języka pomiędzy zębami - grozi to bolesnym przygryzieniem podczas skoków.
6. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających zdolności fizyczne i motoryczne.
7. Należy cały czas zwracać uwagę na innych uczestników zabawy – szczególnie tych młodszych.
8. Zezwala się na korzystanie z trampolin wyłącznie na boso lub w skarpetkach.
9. Na trampolinach należy skakać na ich centralnej części, unikając skakania w pobliżu sprężyn.
10. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie.
11. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.
12. Nie wolno leżeć ani siedzieć na trampolinach. W przypadku zmęczenia i konieczności odpoczynku należy opuścić trampolinę.
13. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek obrotów, przewrotów, niekontrolowanych i niebezpiecznych skoków np. „koziołków”, szpagatów, leżenia na siatce trampoliny, trzymania samych stóp na siatce podczas skoków.
14. Nie wolno ćwiczyć, skakać, siedzieć na matach zabezpieczających ramy trampolin.
15. Nie wolno skakać z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
16. Nie wolno wnosić napojów i jedzenia na teren trampolin, pić, jeść ani żuć gum podczas zabawy.
17. Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, przed wejściem na trampoliny, a w szczególności z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu korzystającego z trampoliny lub innych uczestników.
18. Zabrania się wnoszenia zabawek, wrzucania piłeczek i innych przedmiotów – podczas skoków przedmioty mogą przyczynić się do skręcenia stóp lub złamań kończyn.
19. Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach.
20. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.
21. Trampoliny każdego dnia są sprawdzane pod względem bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić czy na polu przeznaczonym do skoków nie znajdują się żadne przedmioty, a pole trampoliny nie jest uszkodzone. o każdym defekcie należy niezwłocznie powiadomić personel Ośrodka
22. Należy stosować się do wskazówek znajdujących się w tym regulaminie. Właściciel placu i urządzeń na nim się znajdujących nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nie przestrzegania zasad regulaminu.

§ 3. Informacje dodatkowe

1. TELEFONY ALARMOWE:
- Straż miejska 986
- Straż Pożarna 998
- Policja 997
- Pogotowie ratunkowe 999
- Administracja Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola” 601686756
- ogólny - pomoc (z telefonu komórkowego) 112