+48 601 686 756
dianola@tlen.pl

Polityka prywatności
i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies strony www.dianola.pl, zwanej dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, a także innych technologii, w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator - administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Ośrodka Wypoczynkowego „Dianola”, położonego przy ul. Plażowej 2 w Darłowie, NIP 669-000-88-20, REGON 330246100, dianola@o2.pl, tel. 601686756 - jest Diana Klim Jabłońska.
2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tj. osoby, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
4. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.dianola.pl.
5. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - małe pliki tekstowe wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.

§ 3. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator określony w § 2 pkt.1 niniejszej polityki prywatności i plików cookies.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą korespondencji mailowej oraz korzystając z formularza rezerwacji, dostępnego na Stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane gromadzone są w następujące zbiorach danych:
- książka meldunkowa – prowadzona w formie papierowej,
- wykaz kontrahentów – prowadzony w formie papierowej,
- korespondencja mailowa za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji – prowadzona przy pomocy komputera zabezpieczonego hasłem oraz posiadającego zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.
3. Dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika, wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej, jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na odległość za pośrednictwem systemu rezerwacji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy oraz ustawowych obowiązków Administratora.
6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź.
7. Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności klientów, Administrator stara się dochować wszelkiej należytej staranności i odpowiednio chronić dane osobowe przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Aby sprostać temu założeniu, realizuje normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
c. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną.
W szczególności Administrator czyni należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
- nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
- odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Dane osobowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Dianola”, położonym przy ul. Plażowej 2 w Darłowie przetwarzane są w wydzielonych pomieszczeniach zlokalizowanych przy ul. Plażowej 2, do których dostęp mają jedynie Administrator oraz upoważnione przez niego osoby. Pomieszczenia posiadają odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.
9. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. zgodnie z umową zawartą z Aldoną Gowin niektóre dane będą również przetwarzane w Darłowie przy ul. Bosmańskiej 6, Gminie Miasto Darłowo).
10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Większość wykazów zawierających dane osobowe prowadzona jest w formie papierowej. W związku z tym zastosowane środki bezpieczeństwa w głównej mierze polegają na fizycznym uniemożliwieniu dostępu osobom nieupoważnionym do wyżej wskazanych wykazów danych osobowych. Ochrona polega na przechowywaniu danych w zamkniętych pomieszczeniach, do których klucze mają jedynie Administrator oraz wyznaczone przez niego osoby. Dane elektroniczne przetwarzane są na komputerze zabezpieczonym hasłem z aktualizowanym na bieżąco systemem operacyjnym oraz aktualnym płatnym systemem antywirusowym.

§ 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 3 pkt.7, w tym w szczególności :
a. prawo dostępu do danych,
b. prawo do poprawienia danych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: dianola@o2.pl.

§ 5. GROMADZONE INFORMACJE

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając w ustawieniach przeglądarki stron www. opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione, tj. będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
4. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 6. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

1. Pliki cookies są używane do:
a. realizacji umowy,
b. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
c. monitorowania stanu sesji,
d. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
e. w celach statystycznych i marketingowych.
2. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.
3. Korzystając z plików cookies Administrator nie przechowuje danych osobowych, ani innych poufnych informacji Użytkownika, a rodzaje wykorzystywanych plików cookies są bezpieczne dla urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Nasza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:
- cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
- cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: dianola@o2.pl
Darłowo, 1 luty 2023 r.